Novo Nordisk B.V. in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Novo Nordisk B.V. is gevestigd op het adres Flemingweg 8, Postbus 443 2400 AK in Alphen aan den Rijn.

U kunt altijd contact opnemen met Novo Nordisk of de Data Protection Responsible via NL-DPR@novonordisk.com. met vragen of opmerkingen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

 • Van u rechtstreeks of via de betrokken partijen als onderdeel van uw deelname aan het klinisch onderzoek van Novo Nordisk

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • We verzamelen de gegevens om te onderzoeken hoe de studiemedicatie werkt en meer te weten te komen over betreffende aandoening of gerelateerde ziekten. De wettelijke basis hiervoor zijn onze legitieme belangen voor het begrijpen en ontwikkelen van nieuwe medicijnen en wetenschappelijk onderzoek.
 • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid is een gereguleerde activiteit. Novo Nordisk zal gezondheidsautoriteiten informeren over de onderzoeksresultaten en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en gedocumenteerd. De wettelijke basis hiervoor is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Novo Nordisk en om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.
 • Novo Nordisk kan nieuwe kennis en informatie delen met gezondheidsautoriteiten buiten Europa en de wetenschappelijke gemeenschap. De wettelijke basis hiervoor zijn onze legitieme belangen en om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

Voor de doeleinden die hierboven in sectie 3 zijn beschreven, kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Contactpersoon voor noodgevallen (bijv. naam en telefoonnummer van gezinsleden)
 • Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Genetische gegevens, biometrische gegevens met als doel een natuurlijke persoon uniek te identificeren

Voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is een rechtsgrond nodig. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verwerken als we daarvoor geen goede rechtvaardiging hebben in de wet. Daarom zullen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als:

 • We uw voorafgaande toestemming hebben verkregen;
 • De verwerking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen; of
 • De verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en de verwerking uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet onnodig aantast.

Houd er rekening mee dat we bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens op deze laatste basis altijd streven naar een evenwicht tussen onze legitieme belangen en uw privacy.

Voorbeelden van dergelijke 'gerechtvaardigde belangen' gegevensverwerkingsactiviteiten zijn:

 • Het ontwikkelen van een transparante en professionele relatie met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
 • De innovatie van Novo Nordisk op farmaceutisch gebied bevorderen;
 • Het personeel en de financiële middelen van Novo Nordisk beheren en de interactie met beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg optimaliseren;
 • Ervoor te zorgen dat het juiste geneesmiddel volgens een goed geïnformeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg technisch en professioneel de patiënt bereikt.
 • Om te profiteren van kosteneffectieve diensten (we kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde platforms van leveranciers te gebruiken om gegevens te verwerken);
 • Om onze producten en diensten aan onze klanten aan te bieden;
 • Om fraude of criminele activiteiten, misbruik van onze producten of diensten en de beveiliging van onze IT-systemen, architectuur en netwerken te voorkomen;
 • Om een ​​deel van ons bedrijf of zijn activa te verkopen of om de verwerving van het geheel of een deel van ons bedrijf of onze activa door een derde partij mogelijk te maken; en
 • Om te voldoen aan onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Als farmaceutisch bedrijf hebben we een legitiem belang bij het gebruik van informatie met betrekking tot uw gezondheid en zorg voor klinisch onderzoek wanneer u hieraan deelneemt.

Novo Nordisk is als opdrachtgever verantwoordelijk voor uw gegevens die zijn verzameld gedurende het onderzoek. Alle partijen die toegang hebben tot uw gegevens zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van uw privacy. De onderzoeksarts en Novo Nordisk zullen ervoor zorgen dat de informatie niet ingezien kan worden door mensen die dit niet mogen.

De gegevens die zijn verzameld gedurende het onderzoek kunnen worden gedeeld met de volgende mensen. Zij kunnen de gegevens inzien zonder u direct te kunnen identificeren;

 • Relevant personeel van Novo Nordisk, partners en consultants, IT-leveranciers en andere organisaties of laboratoria die voor Novo Nordisk werken.
 • Nationale en internationale toezichthoudende autoriteiten – groepen die het onderzoek hebben beoordeeld en goedgekeurd.

Het kan ook voorkomen dat we informatie die we hebben verzameld delen met andere onderzoekers die geen deel uitmaken van de studie. We delen alleen informatie om meer te weten te komen over het onderzoeksmiddel, betreffende aandoening of gerelateerde ziekten.

Voor de doeleinden die hierboven in sectie 3 zijn beschreven, dragen we uw persoonsgegevens over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het niveau van gegevensbescherming in bepaalde landen buiten de EER komt niet overeen met het niveau van gegevensbescherming voor persoonsgegevens dat momenteel wordt toegepast en gehandhaafd binnen de EER.

We gebruiken daarom de volgende waarborgen, zoals vereist door de wet, om uw persoonlijke gegevens te beschermen in het geval van dergelijke overdrachten:

 • De overdracht is aan een Novo Nordisk entiteit die valt onder de Binding Corporate Rules van Novo Nordisk, die u hier kunt vinden.
 • De landen van bestemming worden door de Europese Commissie geacht een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens te hebben.
 • We zijn standaardcontractbepalingen aangegaan voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. U kunt een kopie van de clausules krijgen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 1.

  Als u dit niet goed vindt, dan kunt u niet meedoen aan het onderzoek.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.

In Nederland moet de informatie van het onderzoek gedurende 25 jaar in de kliniek worden bewaard nadat het onderzoek is beëindigd. Hierna wordt de codelijst die u aan uw gegevens koppelt vernietigd. Novo Nordisk bewaart uw informatie uit het onderzoek gedurende 25 jaar nadat het onderzoek is beëindigd, of zolang de informatie bijdraagt aan wetenschappelijke doeleinden of productveiligheid. 

In het algemeen geldt dat u de volgende rechten hebt:

U kunt bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 • U kunt uw persoonsgegevens laten bijwerken of corrigeren.
 • U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of vernietigen
 • U kunt de verwerking van uw persoonsgegevens door ons laten stoppen of beperken
 • Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (zie paragraaf 5), kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat u uw toestemming introk
 • U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten om uw informatie in te zien, te wijzigen of te verplaatsen zijn beperkt, omdat wij uw informatie op specifieke manieren moeten beheren om het onderzoek betrouwbaar en nauwkeurig te laten zijn. Als u zich terugtrekt uit het onderzoek, bewaren wij de informatie over u die wij al hebben verkregen. Om uw rechten te beschermen, zullen wij zo min mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonlijke gegevens verwerken op een manier die niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.