Novo Nordisk B.V. in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Novo Nordisk B.V. is gevestigd op het adres Flemingweg 8, Postbus 443 2400 AK in Alphen aan den Rijn.

Novo Nordisk heeft een functionaris voor gegevensbescherming. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via NL-DPR@novonordisk.com of telefonisch via +31-172-449494.

 verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Novo Nordisk in de volgende gevallen:

a.    als wij (geaggregeerde) persoonsgegevens verwerken via onze websites;

b.    als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie;

c.    als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de optimalisering van de dienstverlening met betrekking tot onze producten;

d.    als wij uw persoonsgegevens verwerken om met u te kunnen corresponderen met betrekking tot uw vragen over onze producten;

e.    als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van meldingen van bijwerkingen en klachten over onze geneesmiddelen; en

f.     als wij uw persoonsgegevens moeten verwerken of inzien in het kader van onze onderzoeksprogramma’s naar onze producten.

Deze verklaring is daarnaast aanvullend van toepassing op specifieke situaties waarvoor een aparte verklaring is opgesteld. In die gevallen zullen wij u informeren door middel van een specifiek daarvoor geldende verklaring. Dit zijn onder meer de situaties waarin:

 • de betrokkene werkzaam is bij Novo Nordisk;
 • een zorgprofessional inlogt op onze website voor behandelaren; en
 • er telefonisch, per e-mail of via het online meldformulier bijwerkingen worden gemeld of klachten worden ingediend.

Bij Novo Nordisk verwerken wij persoonsgegevens in verschillende situaties. Hieronder vindt u informatie over een aantal specifieke situaties waarin wij gegevens verwerken. Per situatie is aangegeven welke gegevens er van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en wat de rechtsgrond is van de verwerking.

a. Geaggregeerde persoonsgegevens die wij verwerken via onze websites

Welke informatie verzamelen wij? Via onze websites verzamelen wij:

 • algemene informatie over uw computer;
 • IP-adres (computeradres op het internet);
 • de titel van de pagina die u bekijkt;
 • de URL van de pagina die u bekijkt;
 • de locatie van uw computer;
 • de website die u naar onze website heeft geleid (de zogenaamde verwijzer);
 • de datum en tijd van bezoek;
 • regionale en taalinstellingen (om te bepalen in welk land u zich bevindt);
 • browser & browserversie (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, enz.);
 • schermresolutie (1280x1024, 1024x768, enz.);
 • besturingssysteem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, enz.);
 • eerste-partij-cookiesupport (of u ons toestemming geeft om een cookie op uw computer te plaatsen);
 • JavaScript-support;
 • Java-support; en
 • bezoekers-ID (wordt geleverd door een cookie die wij, indien mogelijk, op uw computer plaatsen).

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze informatie met het doel om onze websites aan u te kunnen aanbieden met de juiste instellingen voor uw computer of enig ander apparaat. Ook verwerken wij deze informatie om te onderzoeken waar onze bezoekers vandaan komen, waar zij naar kijken en op reageren en waar zij de meeste tijd doorbrengen. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren.

Alle automatisch verzamelde informatie wordt in geaggregeerde vorm opgeslagen en kan niet door ons worden gebruikt om u te identificeren.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Novo Nordisk heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van deze gegevens. Het is namelijk belangrijk dat onze website goed functioneert om een goede dienstverlening aan te kunnen bieden. De gegevens worden in geaggregeerde vorm gebruikt, waardoor de impact op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers beperkt is.

b. Persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van uw sollicitatie

Welke persoonsgegevens verwerken wij? In het geval dat u solliciteert bij Novo Nordisk, zullen wij een aantal gegevens van u verwerken:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Woonadres;
 • Huidige werkgever;
 • Overige gegevens vermeld in uw cv; en
 • Overige gegevens vermeld in uw motivatie.

Voor welk doeleinde verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken deze gegevens naar aanleiding van uw sollicitatie. Het doel is om geschikte medewerkers te selecteren.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Novo Nordisk heeft een gerechtvaardigd bedrijfsbelang, namelijk het werven en selecteren van geschikte medewerkers.

c. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de optimalisering van de dienstverlening met betrekking tot onze producten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken gegevens van onze zakelijke klanten. Die gegevens verkrijgen wij vaak via de zakelijke klant zelf, via openbaargemaakte informatie op het internet of in publicaties en via externe data-leveranciers. Indien u een (potentiële) zakelijke klant of een zorgprofessional bent, verwerken wij de volgende gegevens van u:

 • Zakelijke contactinformatie (naam, adres, postadres, telefoonnummer, e-mailadres); 
 • Gegevens over aan u geleverde materialen of informatie; 
 • Informatie over uw ervaringen met Novo Nordisk en onze producten en diensten; 
 • Gegevens over uw deelname aan bijeenkomsten, conferenties of evenementen; en 
 • Gegevens over uw specialisatie en andere informatie over uw professionele profiel. 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens om u, op uw verzoek, informatie en servicematerialen of samples te kunnen verstrekken, om u te informeren over onze producten, nieuws met betrekking tot onze producten en de door ons aangeboden medische educatie, om u uit te nodigen voor evenementen, conferenties of bijeenkomsten en om uw ervaringen met Novo Nordisk, onze producten en onze informatiekanalen te verbeteren. Tot slot verwerken wij uw gegevens om uw rol binnen uw specialisme in kaart te brengen, voor zover dat voor Novo Nordisk relevant is.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

De rechtsgrond voor de verwerking is dat Novo Nordisk een gerechtvaardigd bedrijfsbelang heeft bij het verzenden van deze informatie, servicematerialen of samples en bij het uitnodigen van behandelaren voor evenementen. Dit helpt behandelaren namelijk bij het voorschrijven en uitleggen van onze producten.

Ook heeft Novo Nordisk een gerechtvaardigd belang om te leren over de ervaringen van behandelaren met haar producten en informatiekanalen. Dit stelt Novo Nordisk in staat om te bepalen hoe zij haar producten kan verbeteren en welke nieuwe producten zij wil ontwikkelen. Bovendien heeft Novo Nordisk een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de expertise van de behandelaren binnen het voor Novo Nordisk relevante medisch specialisme, zodat Novo Nordisk de behandelaren voor relevante onderwerpen kan benaderen. Lees hier meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van zakelijke klantcontacten op de website die wij speciaal hebben ontwikkeld voor behandelaren.

d. Persoonsgegevens die wij verwerken als wij met u corresponderen in het kader van een vraag over onze producten

Welke informatie verzamelen wij? Indien u een zorgprofessional bent, dan krijgen wij de beschikking over de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Beroep; en
 • Werkgever.

Indien u een patiënt of een familielid van een patiënt bent en u stelt zelf een vraag, dan krijgen wij beschikking over de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Op welk product uw vraag betrekking heeft; en
 • Eventuele andere feiten en omstandigheden die noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van uw vraag zoals gewicht, lengte en geboortedatum of geboortejaar.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens die wij hebben verkregen in het kader van een vraag over onze producten met het doel om met u in contact te treden en om uw vraag te beantwoorden. Bovendien kunnen wij de gegevens verwerken om naderhand met u in contact te treden wanneer dat noodzakelijk is voor een goede beantwoording van de vraag.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk voor de beantwoording van vragen over onze producten. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Novo Nordisk. Voor een goede dienstverlening is het namelijk essentieel dat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Bij die beantwoording vermijden wij zoveel mogelijk bijzondere gezondheidsgegevens te verwerken. Als dit voor de beantwoording van uw vraag toch noodzakelijk is, zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen om die gegevens te verwerken.

e. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van meldingen van bijwerkingen en klachten over onze geneesmiddelen

Novo Nordisk is wettelijk verplicht om bijwerkingen, klachten en veiligheidsinformatie over haar producten te verzamelen en daarbij ook uw persoonlijke gegevens te beschermen. Novo Nordisk verzamelt alle veiligheidsinformatie over haar producten in een database. Wij analyseren de gegevens regelmatig om te bepalen of er nieuwe informatie over onze producten is die wij moeten delen met autoriteiten, artsen en patiënten. Dit alles met als doel om de veiligheid van onze producten en patiënten te waarborgen.

Wij zullen alle persoonlijke gegevens over u verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze 'Kennisgeving verwerking persoonsgegevens met betrekking tot veiligheidsinformatie', die u hier kunt vinden. In deze kennisgeving wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen met anderen in geval van een klacht, de melding van een bijwerking of andere veiligheidsinformatie.

f. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze onderzoeksprogramma’s naar onze producten

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u een proefpersoon bent, dan hebben wij inzage in de (gezondheids)gegevens die genoemd worden in de informatiebrief die u heeft ontvangen van de onderzoeksinstantie. Wij verwerken in geen geval uw naam en contactgegevens.
Indien u een beroepsbeoefenaar bent die betrokken is bij het onderzoek, dan verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Contactgegevens;
 • Werkgever;
 • Specialisatie; en
 • CV.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Indien u een proefpersoon bent, dan zijn de gegevens die worden verwerkt, noodzakelijk voor de uitvoering van een klinisch onderzoek.
Indien u een beroepsbeoefenaar bent die betrokken is bij het onderzoek, dan hebben wij uw gegevens nodig om te kunnen bepalen of u geschikt bent voor het uitvoeren van het onderzoek.

Wat is de rechtsgrond voor die verwerking?

De inzage in de gegevens van patiënten en de verwerking van gegevens van beroepsbeoefenaren is voor Novo Nordisk noodzakelijk om te kunnen voldoen aan eisen die gesteld worden aan klinisch onderzoek en de kwaliteitscontrole daarop in Europese wetgeving en in de Richtsnoer ICH-GCP over goede klinische praktijken. Het is van zwaarwegend algemeen belang dat er aan die richtsnoeren wordt voldaan. Er zijn bovendien voldoende waarborgen voor de bescherming van de bijzondere persoonsgegevens van proefpersonen.

Wij bewaren persoonlijk identificeerbare informatie in beginsel zo lang als noodzakelijk is voor het doel dat in deze verklaring of tijdens het verzamelproces is aangegeven. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het aangegeven doel, zullen wij die informatie wissen om uw privacy te waarborgen.

Sommige informatie moeten wij langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het verwerkingsdoel om te voldoen aan onze wettelijke plichten, om aan te kunnen tonen dat wij aan onze wettelijke plichten voldoen (bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek van een toezichthouder) of omdat het bewaren van die gegevens anderszins noodzakelijk is voor onze juridische (bewijs)positie.

Enkele specifieke bewaartermijnen die wij toepassen:

 • 5 jaar voor gegevens gerelateerd aan vragen over onze producten.
 • 12 jaar voor gegevens gerelateerd aan technische klachten.
 • Maximaal 50 jaar voor gegevens gerelateerd aan onderzoeksprogramma’s.
 • Voor gegevens met betrekking tot bijwerkingen bewaren wij de gegevens minimaal 10 jaar na het uit de handel nemen van het product in het laatste land waar het product op de markt is gebracht.

De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen internationaal worden doorgegeven binnen de mondiale organisatie van Novo Nordisk. Wij hebben een intern beleid ontwikkeld om een passend niveau van bescherming te waarborgen, ongeacht waar binnen Novo Nordisk uw gegevens zich bevinden. De bescherming van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd in onze bindende bedrijfsvoorschriften, ook wel binding corporate rules genoemd.

Hier vindt u onze binding corporate rules met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of overgedragen aan een derde, tenzij wij dat uitdrukkelijk aangeven op het moment van verzameling of wij hieraan voorafgaand uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden op de wijzen die in dit artikel worden beschreven.

Wij zullen slechts informatie delen met onze dienstverleners en adviseurs met wie wij een overeenkomst zijn aangegaan. In het bijzonder heeft Instadia als onze web analytics leverancier toegang tot informatie over hoe u onze website gebruikt. Onze geaggregeerde bezoekersgegevens en onderzoeksdata worden opgeslagen op hun beveiligde servers in Denemarken. Het is Instadia uitdrukkelijk verboden om delen van onze gegevens, opgeslagen op hun servers, over te dragen aan welke derde dan ook.

Als wij met een andere organisatie willen werken waarbij het delen van gegevens wordt overwogen, dan informeren wij u daarover. Als wij wettelijk gehouden zijn om uw toestemming daarvoor te verkrijgen, dan zullen wij u om toestemming vragen. Met een derde partij die namens en in opdracht van Novo Nordisk uw gegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij ook gehouden is om zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Andere partijen die door Novo Nordisk worden ingeschakeld, zal Novo Nordisk contractueel verplichten om uw gegevens te verwerken conform deze privacyverklaring.

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om de rechten, eigendom of veiligheid van Novo Nordisk, haar werknemers en anderen te beschermen of wanneer wij onze onderneming of bedrijfsmiddelen gedeeltelijk verkopen of liquideren. Als wij op deze wijze gegevens delen, dan zal dat voldoen aan de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Novo Nordisk verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. In geen geval worden de verzamelde gegevens doorverkocht aan derden. Om de authenticiteit van deze website, evenals de integriteit en vertrouwelijkheid van de overgedragen informatie te beschermen, heeft Novo Nordisk goede en actuele databeveiligingsmaatregelen geïnstalleerd.

In het algemeen geldt dat u de volgende rechten hebt:

 • u kunt een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens;
 • u kunt onder omstandigheden van ons verlangen om de verwerking te beperken;
 • u kunt ons verzoeken uw gegevens aan u te overhandigen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en die over te dragen aan een ander bedrijf;
 • u kunt uw toestemming intrekken, voor zover wij uw gegevens mogen verwerken omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking; en
 • u kunt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op grond van het toepasselijke recht kunnen deze rechten aan beperkingen onderhevig zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de verwerking. Neem contact met ons op via NL-DPR@novonordisk.com of telefonisch via +31-172-449494 wanneer u een verzoek wenst in te dienen ter uitoefening van de hier opgesomde rechten.

De bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Novo Nordisk is niet voornemens om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen van kinderen (personen onder de 18) zonder toestemming van de ouder of wettelijk verzorger.

In voorkomende gevallen zullen wij kinderen instrueren om geen persoonsgegevens te verstrekken. Indien uw kind persoonsgegevens heeft verstrekt en u die informatie wilt laten verwijderen door middel van een verzoek daartoe, neem dan contact met ons op via NL-DPR@novonordisk.com of telefonisch via +31-172-449494. 

Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat; alleen die server kan de inhoud van de cookie ophalen of lezen. Elke cookie is uniek voor uw webbrowser. Cookies bevatten enige anonieme informatie, zoals de naam van de site en enkele cijfers en nummers. Ook kan een cookie pseudonieme informatie bevatten, zoals een unieke identificator. Dankzij een cookie kan een website uw voorkeuren onthouden, zoals uw taalkeuze. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies: cookies die strikt noodzakelijk zijn om u op de website te laten navigeren en de kenmerken ervan te gebruiken.

Functionaliteitscookies: functionaliteitscookies leggen informatie vast over keuzes die u gemaakt hebt en stellen ons in staat om de website op u af te stemmen.

Prestatiecookies: prestatiecookies worden op alle websites van Novo Nordisk voor interne doeleinden gebruikt om ons te helpen om u een betere gebruikerservaring te bieden. De door deze cookies geleverde informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers novonordisk.com gebruiken, zodat wij de content van de site kunnen verbeteren.

Meer informatie over cookies in het algemeen vindt u hier.

Als u inzage wenst in de van u bewaarde persoonsgegevens, bezorgd bent over het gebruik van uw persoonsgegevens door Novo Nordisk of wanneer u vragen heeft over de privacyverklaring van Novo Nordisk, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via NL-DPR@novonordisk.com of telefonisch via +31-172-449494. U kunt ook een brief sturen aan: Novo Nordisk B.V., Postbus 443, 2400 AK Alphen aan den Rijn, Nederland.

Novo Nordisk B.V. heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen aan de privacyverklaring die invloed hebben op de rechten van betrokkenen, worden op de website van Novo Nordisk gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.novonordisk.nl. Hier kunt u tevens zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is aangepast.